Rozwój gminy

INFRASTRUKTURA TECHNICZNAW ostatnich dziesięciu latach rozwinęła się znacząco infrastruktura techniczna. Po telefonizacji kończy się obecnie w gminie budowę wodociągów; ponad połowa wsi została zgazyfikowana, cztery miejscowości posiadają kanalizację. Bliskość dużej oczyszczalni na Hajdowie obniża koszty odprowadzania ścieków. Władze samorządowe kontynuują budowę sieci gazowej i sanitarnej. Zmodernizowano też oświetlenie uliczne, ułożono światłowody, na bieżąco utwardza się i remontuje szlaki komunikacyjne, mosty, układa chodniki. Nastąpi też widoczna poprawa nawierzchni dróg na nowym osiedlu „Borek". W trosce o mieszkańców i przyszłych inwestorów zarówno władze gminy, jak i przedsiębiorstwa, starają się zakończyć uzbrajanie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, produkcję i usługi. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględnia lokalizację przedsiębiorczości i przeznaczenie terenów na cele turystyczne. Dokonuje się scalania gruntów i ułatwia zamianę ich funkcji. Gmina dysponuje atrakcyjnymi terenami komunalnymi; dotyczy to ich usytuowania, powierzchni, jak i uzbrojenia. Ceny działek są zdecydowanie niższe w porównaniu z pobliskim Lublinem. Bliskość lubelskiej aglomeracji, dobra komunikacja i rozwinięta infrastruktura techniczna stwarzają szansę dla inwestorów. Sprzyja temu gminna polityka przestrzenna i finansowa. Podatki od nieruchomości wynoszą od 50% do 70% stawki maksymalnej, podatki od gruntów odpowiednio 61 % i 66%. Dodatkowo zwolniono od podatków nieruchomości bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na okres roku, a w przypadku zatrudnienia mieszkańców gminy - na dwa lata. W zakresie usług komunalnych polityka taryfowa samorządu gminnego jest konkurencyjna cenowo w stosunku do miasta Lublina.

Wśród zakładów na terenie gminy funkcjonują: wylęgarnia i tuczarnia drobiu w Turce, firma budowlana „HEN-BUD"w Wólce, zakład produkcji uszczelek i opakowań w Łuszczowie, masarnia w Wólce, zakład włókienniczy „Demi", piekarnia, trzy młyny gospodarcze, punkty usług stolarskich, samochodowych, budowlanych, drobne rzemiosło i handel. Ogółem poza rolnictwem działa ok.350 podmiotów gospodarczych, stanowiących głównie własność osób fizycznych i spółek cywilnych. Podstawową obsługę finansową ludności i firm zapewnia Bank Polskiej Spółdzielczości. Na obszarze gminy istnieją duże możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Około 200 ha terenów zlokalizowanych w Świdniku Dużym, Wólce, Turce i Łuszczowie stanowi rezerwę przeznaczoną na cele produkcyjne i składowe. Na razie nie posiadają one pełnego uzbrojenia.

Regionalny Program Operacyjny